کاندیداهای هیأت مدیره 

         کانون اشکوریهای شهرستان نوشهر           

کاندیداهای هیأت مدیره به ترتیب حروف:

1-آقای ابراهیم اسماعیلی لیما کارشناسی ارشد – فرهنگی عضو هیأت مدیره دوره دوم

2- آقای محمد اسمعیلی کاکرودی کارشناسی ارشد حسابداری

3- آقای یداله امانی پرچکوه عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره دوره اول و دوم

4- آقای علی رحیمی کاکرودی فعال بیمه

5- آقای عادل شعبانی کاکرودی کارشناسی عمران

6- آقای مظاهر صفرپور کارشناسی عمران

7- آقای جلال عبدالهی کاکرودی عضو هیأت مدیره دوره دوم

8- آقای اسحق علیزاده کاکرودی عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره دوره اول و دوم

9- آقای عادل علیزاده بازار محله کارشناسی ارشد عمران

10- آقای علیرضا عیسی پور – عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره دوره اول و دوم

11- آقای عطا قاسمی – عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره دوره اول و بازرسی دوم

12 آقای ذبیح اله قربان نژاد – عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره دوره اول

13- آقای بهروز قلیپور دکتر داروساز عضو هیأت مدیره دوره اول و دوم

14- آقای اباذر مهدی زاده کارشناسی عمران – عضو هیأت مدیره دوره دوم

15- آقای امین مهریاری کارشناسی ارشد، صنعتگر برق

16- خانم جمیله هاشمی کارشناسی ارشد- عضو هیأت مدیره دوره دوم

 

کاندیداهای بازرسین

1-آقای رحمان پنجعلی پور کارشناسی برق

2- آقای رمضانعلی حسن پور لیما – عضو هیأت مؤسس و هیأت مدیره دوره اول و دوم

3- آقای قدیر خانجان نژاد – عضو هیأت مؤسس و بازرسی دوره اول و دوم

4- خانم پروانه قاسم نژاد دبیر عضو بازرسی دوره دوم