انتخـاب هیـأت رئیسـه کانـونهیت مدیره جدید 1

 

انتخـاب هیـأت رئیسـه کانـون

نخستین جلسه هیأت مدیره دوره سوم پس از اتمام برگزاری مجامع عمومی منطقه مرکزی و مناطق هفتگانه در روز پنجشنبه 17/10/94 ساعت 7 عصـر بنا بر دعـوت قبلی در دفتر کانـون از 15 عضو هیأت مدیره و 3 عضو بازرسین در دفتر کانون برگزار شد. جلسه رأس ساعت 7 با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع شد. سپس از افراد حاضر در جلسه خواسته شد تا خود و یا کسانی را که مایل به عضویت در هیأت رئیسه هستند را برای رأی گیری کاندید نمایند. آقایان یداله امانی پرچکوهی، نادر اکبرزاده، جلال عبدالهی ، محمد اسمعیلی، عادل علیزاده بازار محله و عادل شعبانی کاکرودی برای انتخاب سه نفر هیأت رئیسه کاندید شدند. رأی گیری کتبی و مخفی صورت گرفت. در نهایت آقایان: یداله امانی پرچکوهی و جلال عبدالهی کاکرودی هر یک با 12 رأی و آقای نادر اکبرزاده با 10 رأی از مجموع 15 عضو هیأت مدیره برای دوره سوم هیأت رئیسه کانون انتخاب شدند.

جلسه ساعت 8 شب به پایان رسید. مسئولیت برگزاری جلسه حاضر را گروه بازرسین دوره سوم کانون برعهده داشتند.

لیست اسامی 15 عضو هیأت مدیره دوره سوم از بخش مرکزی و مناطق و گروه بازرسین به ترتیب حروف الفبا:

1-آقای محمد اسمعیلی کاکرودی – بخش مرکزی

2- آقای نادر اکبرزاده – علی آباد و موسی آباد

3- آقای یداله امانی پرچکوهی – بخش مرکزی

4- آقای جلیل حسیندخت – مزگاه

5- آقای محمود حسین نیا – کرکرودسر

6- آقای محمد حسن رحیمی کیارمش – تازه آباد و کردیکلا

7- آقای عادل شعبانی کاکرودی – بخش مرکزی

8- آقای جلال عبدالهی کاکرودی – بخش مرکزی

9- آقای اسحق علیزاده کاکرودی – بخش مرکزی

10- آقای عادل علیزاده بازار محله – بخش مرکزی

11- آقای رستم قاسم زاده – امیررود و مارگیرده

12- آقای عطااله قاسمی – بخش مرکزی

13- آقای عباسعلی مهدی زاده – خیرسر و سنگتجن

14- آقای خانعلی هاشمی – شمعجاران و درزیکلا

15- خانم جمیله هاشمی – بخش مرکزی

——————-

1-آقای رحمان پنجعلی پور – بخش مرکزی

2- آقای قدیر خانجان نژاد – بخش مرکزی

3- خانم پروانه قاسم نژاد – بخش مرکزی