اعضای هیئت مدیره کانون اشکوری های نوشهر

 

1-    یداله امانی، رئیس هیئت مدیره، از بخش مرکزی نوشهر

2-    رمضانعلی حسن پور لیما، نایب رئیس، از منطقه تازه آباد و کردیکلا

3-    علیرضا عیسی پور، عضو هیئت رئیسه، از بخش مرکزی نوشهر

4-    عطااله قاسمی، عضو هیئت مدیره، از بخش مرکزی نوشهر

5-    عیسی علیزاده، عضو هیئت مدیره، از بخش مرکزی نوشهر

6-    بهروز قلی پور، عضو هیئت مدیره، از بخش مرکزی نوشهر

7-    سیروس سلیم زاده، عضو هیئت مدیره، از بخش مرکزی نوشهر

8-    احمد اصغری، عضو هیئت مدیره، از بخش مرکزی نوشهر

9-    اسماعیل علیپور، عضو هیئت مدیره، از بخش مرکزی نوشهر

10-  جلیل حسین دخت، عضو هیئت مدیره، از منطقه مزگاه

11-  رستم قاسم زاده، عضو هیئت مدیره، از منطقه امیررود

12-  عیسی رستگار، عضو هیئت مدیره، از منطقه درزیکلاو شمع جاران

13-  نادر اکبرزاده، ، عضو هیئت مدیره، از منطقه علی آبادمیر

14-  عباسعلی مهدی زاده، ، عضو هیئت مدیره، از منطقه خیرسرو سنگتجن

15-  داریوش کمالی، عضو هیئت مدیره، از منطقه کورکورسر